Projekti, kas notiek skolā
2008./2009.
Projekts ”Bērnu žūrija”
Valsts Kultūrkapitāla fonds
Skolēnu lasītprasmes un intereses par literatūru veicināšana. Jaunu grāmatu iegāde

Novadpētniecības projekts „Skujenes pagasta sētas laikmetu griežos”
Cēsu rajona padome
Apzinātas Skujenes pagasta sētas

Esi līderis!
ESF
Izglītojamie motivēti mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei, veicināta zināšanu un prasmju apguve, attieksmju un vērtību veidošana

Bibliotēku informācijas sistēmas SKOLU ALISE izmēģinājumprojekts
Cēsu rajona padome
Pieslēgums rajona elektroniskajam kopkatalogam – iegūts svītrkoda lasītājs

Starptautiskais projekts
„eTwinning” (COMENIUS ietvaros)
IZM, Eiropas komiteja
Izglītojamo redzesloka paplašināšana, motivēšana un iedrošināšana apgūt valodas reālāskomunikāciju situācijās